Majhi - Nepaliबर्कालुbʌrkaluवि.बढालु; बढ्ने जात वा अवस्‍थाको; बढ्ने खालको; सप्रेको
बर्ताbʌrtaस.क्रि.बर्ताउनु; वितरण गर्नु; (प्रसाद आदि) बाड्नु
बर्ताइbʌrtaiस.क्रि.बर्ताउनु; वितरण गर्नु; (प्रसाद आदि) बाड्नु
बर्ताउराbʌrtauraस.क्रि.बर्ताउनु; वितरण गर्नु; (प्रसाद आदि) बाड्नु
बर्दइbʌrdʌiना.गोरु; गाईको बाछोलाई खेतीपातीको काम गराउन सुमरेर राखेको घरपाला पशु वि. अबुझ; मुर्ख
बर्नाbʌrnaअ.क्रि.बर्नाउनु; प्रख्‍यात हुनु; कहलाउनु
बर्नाइbʌrnaiअ.क्रि.बर्नाउनु; प्रख्‍यात हुनु; कहलाउनु
बर्नाउराbʌrnauraअ.क्रि.बर्नाउनु; प्रख्‍यात हुनु; कहलाउनु
बर्सइbʌrsʌiअ.क्रि.बर्सनु; वृष्‍टि हुनु; पानी पर्नु; दानाहरू खस्‍नु; पर्रा छुट्नु
बर्सराbʌrsʌraअ.क्रि.बर्सनु; वृष्‍टि हुनु; पानी पर्नु; दानाहरू खस्‍नु; पर्रा छुट्नु
बर्साbʌrsaप्रे.क्रि.बर्साउनु; बर्सने पार्नु; वृष्‍टि गराउनु
बर्साइbʌrsaiप्रे.क्रि.बर्साउनु; बर्सने पार्नु; वृष्‍टि गराउनु
बर्साउराbʌrsauraप्रे.क्रि.बर्साउनु; बर्सने पार्नु; वृष्‍टि गराउनु
बर्सेइbʌrseiअ.क्रि.बर्सिनु; वृष्‍टि होइनु; पानी परिनु
बर्सेराbʌrseraअ.क्रि.बर्सिनु; वृष्‍टि होइनु; पानी परिनु
बर्स्‍याbʌrsjaअ.क्रि.बर्सनु; वृष्‍टि हुनु; पानी पर्नु; दानाहरू खस्‍नु; पर्रा छुट्नु बर्सिनु; वृष्‍टि होइनु; पानी परिनु
बलइbʌlʌiस.क्रि.भन्नु; मनको भाव बोलीद्वारा व्‍यक्त गनुर्; कुरा सुनाउनु; बताउनु; मुखबाट शब्‍द निकाल्‍नु; आज्ञा दिनु
बलाbʌlaस.क्रि.भन्नु; मनको भाव बोलीद्वारा व्‍यक्त गनुर्; कुरा सुनाउनु; मुखबाट शब्‍द निकाल्‍नु; आज्ञा दिनु
बल्‍कइbʌlkʌiअ.क्रि.बल्‍कनु; घाउखटिरा पिपले भरिएर टन्‍कनु
बल्‍कराbʌlkʌraअ.क्रि.बल्‍कनु; घाउखटिरा पिपले भरिएर टन्‍कनु
बल्‍केइbʌlkeiअ.क्रि.बल्‍किनु; घाउखटिरा पिपले भरिएर टन्‍किनु
बल्‍केराbʌlkeraअ.क्रि.बल्‍किनु; घाउखटिरा पिपले भरिएर; टन्‍किनु
बल्‍क्‍याbʌlkjaअ.क्रि.बल्‍कनु; घाउखटिरा पिपले भरिएर टन्‍कनु बल्‍किनु; टन्‍किनु
बल्‍झइbʌldzʰʌiअ.क्रि.बल्‍झनु; बल्‍छीमा पर्नु; जालमा अल्‍झनु; जुवामा च्‍याँखेको दाउ लाग्‍नु
बल्‍झराbʌldzʰʌraअ.क्रि.बल्‍झनु; बल्‍छीमा पर्नु; जालमा अल्‍झनु; जुवामा च्‍याँखेको दाउ लाग्‍नु