Majhi - Nepaliभँगालेराbʰʌ̃galeraअ.क्रि.भँगालिनु; खोला मूल भाग फुटेर यताउति लाग्‍नु; भँगालो भएर बग्‍नु
भँचाउराbʰʌ̃tsauraप्रे.क्रि.भँचाउनु; भाँच्‍न लाउनु; भाँच्‍ने पार्नु
भँडरेbʰʌ̃ɖʌreना.भँडारे; भँडारको काम गर्ने व्‍यत्ति
भँडाउराbʰʌ̃ɖauraप्रे.क्रि.भँडाउनु; भाँड्न लाउनु; बिथोलाउनु
भ्‍याbʰjaस.क्रि.भ्‍याउनु/भियाउनु; कुनै काम गर्नाका निम्‍ति समय पाउनु; थालेको काम समयमा सक्‍नु
भ्‍याइbʰjaiस.क्रि.भ्‍याउनु/भियाउनु; कुनै काम गर्नाका निम्‍ति समय पाउनु; थालेको काम समयमा सक्‍नु
भ्‍याउराbʰjauraस.क्रि.भ्‍याउनु/ भियाउनु; कुनै काम गर्नाका निम्‍ति समय पाउनु; थालेको काम समयमा सक्‍नु
भ्‍यागुतbʰjagutʌना.भ्‍याकुता/ भ्‍यागुतो; भ्‍याकुता; ब्‍याड्