Majhi - Nepaliलर्बर्‍याउराlʌrbʌrjauraप्रे.क्रि.लर्बर्‍याउनु; लरबर्‍याउनु
लर्बर्रेइlʌrbʌrreiअ.क्रि.लर्बरिनु; लरबरिनु
लर्बर्र्‍याlʌrbʌrrjaअ.क्रि.लर्बरिनु; लरबरिनु
ललाlʌlaस.क्रि.ललाउनु; मनाउनु वा भुलाउनु; फकाउनु; फुल्‍याउनु
लला फकास.क्रि.ललाउनु फकाउनु; मीठा कुरामा भुलाएर आफूले भनेको मान्‍ने गराउनु; ललाइफकाइमा पार्नु
ललाइlʌlaiस.क्रि.ललाउनु; मनाउनु वा भुलाउनु; फकाउनु; फुल्‍याउनु
ललाइ फकाइस.क्रि.ललाउनु फकाउनु; मीठा कुरामा भुलाएर आफूले भनेको मान्‍ने गराउनु; ललाइफकाइमा पार्नु
ललाउराlʌlauraस.क्रि.ललाउनु; मनाउनु वा भुलाउनु; फकाउनु; फुल्‍याउनु
ललाउरा फकाउरास.क्रि.ललाउनु फकाउनु; मीठा कुरामा भुलाएर आफूले भनेको मान्‍ने गराउनु; ललाइफकाइमा पार्नु
लल्कारइlʌlkarʌiस.क्रि.ललकार्नु; लडाइँका निम्‍ति आह्‍वान गर्नु; युद्धका लागि हाँक दिनु
लल्काराlʌlkaraस.क्रि.ललकार्नु; लडाइँका निम्‍ति आह्‍वान गर्नु; युद्धका लागि हाँक दिनु
लल्कार्राlʌlkarraस.क्रि.ललकार्नु; लडाइँका निम्‍ति आह्‍वान गर्नु; युद्धका लागि हाँक दिनु
लल्चाlʌltsaस.क्रि.ललचाउनु; अरूको मनमा लालच जगाउनु; लोभ्‍याउनु अ.क्रि. लालचमा पर्नु; लोभिनु
लल्चाइlʌltsaiस.क्रि.ललचाउनु; अरूको मनमा लालच जगाउनु; लोभ्‍याउनु अ.क्रि. लालचमा पर्नु; लोभिनु
लल्चाउराlʌltsauraस.क्रि.ललचाउनु; अरूको मनमा लालच जगाउनु; लोभ्‍याउनु अ.क्रि. लालचमा पर्नु; लोभिनु
लस्‍कइlʌskʌiअ.क्रि.लस्‍कनु; हात्तीझैँ गरी हिँड्नु; लम्‍कनु
लस्‍कराlʌskʌraअ.क्रि.लस्‍कनु; हात्तीझैँ गरी हिँड्नु; लम्‍कनु
लस्‍काlʌskaप्रे.क्रि.लस्‍काउनु; लस्‍कन लाउनु; लस्‍कने पार्नु
लस्‍काइlʌskaiप्रे.क्रि.लस्‍काउनु; लस्‍कन लाउनु; लस्‍कने पार्नु
लस्‍काउराlʌskauraप्रे.क्रि.लस्‍काउनु; लस्‍कन लाउनु; लस्‍कने पार्नु
लस्‍केइlʌskeiअ.क्रि.लस्‍किनु; लसकलसक हिँड्नु; लस्‍कनु
लस्‍केराlʌskeraअ.क्रि.लस्‍किनु; लसकलसक हिँड्नु; लस्‍कनु
लस्‍क्‍याlʌskjaअ.क्रि.लस्‍कनु/लस्‍किनु; हात्तीझैँ गरी हिँड्नु; लम्‍कनु; लसकलसक हिँड्नु; लस्‍कनु
लस्पसेराlʌspʌseraअ.क्रि.लसपसिनु; लसपस हुनु; आशक्तहुनु; लहसिनु; फस्‍नु
लस्पस्‍याlʌspʌsjaप्रे.क्रि.लसपस्‍याउनु; लसपसमा पार्नु