Majhi - Nepaliलगारइlʌgarʌiस.क्रि.लगार्‌नु; भगाउने, धपाउने वा मार्ने विचारले कसैको पछि लाग्‍नु; लखेट्नु; खेद्नु
लगाराlʌgaraस.क्रि.लगार्‌नु; भगाउने, धपाउने वा मार्ने विचारले कसैको पछि लाग्‍नु; लखेट्नु; खेद्नु
लगारेराlʌgareraक.क्रि.लगारिनु; लगार्ने काम गरिनु; खेदिनु
लगार्‌राlʌgarraस.क्रि.लगार्‌नु; भगाउने, धपाउने वा मार्ने विचारले कसैको पछि लाग्‍नु; लखेट्नु; खेद्नु
लगार्रेइlʌgarreiक.क्रि.लगारिनु; लगार्ने काम गरिनु; खेदिनु
लगार्र्‍याlʌgarrjaक.क्रि.लगारिनु; लगार्ने काम गरिनु; खेदिनु
लग्राlʌgraस.क्रि.लग्नु/लानु; लैजानु; लिएर जानु; ओसार्नु; उडाउनु
लघारेराlʌgʰareraक.क्रि.लघारिनु; लगारिनु; खेदिनु
लघार्‌राlʌgʰarraस.क्रि.लधार्‌नु; लगार्नु; लखेट्नु
लघार्रेइlʌgʰarreiक.क्रि.लघारिनु; लगारिनु; खेदिनु
लघार्र्‍याlʌgʰarrjaक.क्रि.लघारिनु; लगारिनु; खेदिनु
लच्‍कइlʌtskʌiअ.क्रि.लच्‍कनु; झोलिनु; नुहुनु; बोझ थाम्‍न नसकी निहुरिनु; कुरामा डग्‍न खोज्‍नु
लच्‍कराlʌtskʌraअ.क्रि.लच्‍कनु; झोलिनु; नुहुनु; बोझ थाम्‍न नसकी निहुरिनु; कुरामा डग्‍न खोज्‍नु
लच्‍काlʌtskaस.क्रि./प्रे.क्रि. लच्‍काउनु; खुट्टो खोच्‍याउनु; लच्‍कने पार्नु; झोल्‍याउनु
लच्‍काइlʌtskaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लच्‍काउनु; खुट्टो खोच्‍याउनु; लच्‍कने पार्नु; झोल्‍याउनु
लच्‍काउराlʌtskauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लच्‍काउनु; खुट्टो खोच्‍याउनु; लच्‍कने पार्नु; झोल्‍याउनु
लच्‍केइlʌtskeiअ.क्रि.लच्‍किनु; लच्‍कनु; लच्‍केको होइनु
लच्‍केराlʌtskeraअ.क्रि.लच्‍किनु; लच्‍कनु; लच्‍केको होइनु
लच्‍क्‍याlʌtskjaअ.क्रि.लच्‍कनु/लच्‍किनु; झोलिनु; नुहुनु; बोझ थाम्‍न नसकी निहुरिनु; कुरामा डग्‍न खोज्‍नु; लच्‍केको होइनु
लच्‍छिन्करlʌttsʰinkʌrʌवि.लच्‍छिनको; राम्रो लच्‍छिन भएको
लछारइlʌtsʰarʌiस.क्रि.लछार्‌नु; बोक्रा, छाला खुत्तिने गरी तान्‍नु; लाछ्नु; पछार्ने गरी घिसार्नु
लछाराlʌtsʰaraस.क्रि.लछार्‌नु; बोक्रा, छाला खुत्तिने गरी तान्‍नु; लाछ्नु; पछार्ने गरी घिसार्नु
लछारेराlʌtsʰareraक.क्रि.लछारिनु; लाछिने गरी तानिनु; घिस्‍स्‍याइनु
लछार्‌राlʌtsʰarraस.क्रि.लछार्‌नु; बोक्रा, छाला खुत्तिने गरी तान्‍नु; लाछ्नु; पछार्ने गरी घिसार्नु
लछार्‍याlʌtsʰarjaप्रे.क्रि.लछार्‍याउनु; लछार्न लाउनु; लछारिने पार्नु