Majhi - Nepaliलट्पटेराlʌʈpʌʈeraअ.क्रि.लटपटिनु; अल्‍झने किसिमले बेह्रिनु; मिसिनु; अलमलिनु; अल्‍झनु; लर्‍याङबर्‍याङ हुनु
लट्पट्टेइlʌʈpʌʈʈeiअ.क्रि.लटपटिनु; अल्‍झने किसिमले बेह्रिनु; मिसिनु; अलमलिनु; अल्‍झनु; लर्‍याङबर्‍याङ हुनु
लट्पट्ट्याlʌʈpʌʈʈjaअ.क्रि.लटपटिनु; अल्‍झने किसिमले बेह्रिनु; मिसिनु; अलमलिनु; अल्‍झनु; लर्‍याङबर्‍याङ हुनु
लट्पट्याlʌʈpʌʈjaस.क्रि.लटपट्याउनु; गीलो र डल्‍लो वस्‍तु सुक्‍खा पदार्थमा मिसाउनु; लटपट पार्नु; अलमल्‍याउनु; बेर्नु
लट्पट्याइlʌʈpʌʈjaiस.क्रि.लटपट्याउनु; गीलो र डल्‍लो वस्‍तु सुक्‍खा पदार्थमा मिसाउनु; लटपट पार्नु; अलमल्‍याउनु; बेर्नु
लट्पट्याउराlʌʈpʌʈjauraस.क्रि.लटपट्याउनु; गीलो र डल्‍लो वस्‍तु सुक्‍खा पदार्थमा मिसाउनु; लटपट पार्नु; अलमल्‍याउनु; बेर्नु
लट्याlʌʈjaस.क्रि.लट्याउनु; लाटो पार्नु; बिचेत तुल्‍याउनु
लट्याइlʌʈjaiस.क्रि.लट्याउनु; लाटो पार्नु; बिचेत तुल्‍याउनु
लट्याउराlʌʈjauraस.क्रि.लट्याउनु; लाटो पार्नु; बिचेत तुल्‍याउनु
लठारेराlʌʈʰareraअ.क्रि.लठारिनु; लठारोजस्‍तै गरी बटारिनु; लठाङ्ग्रिनु; जोल्‍टिनु; झगडा गर्नु
लठार्रेइlʌʈʰarreiअ.क्रि.लठारिनु; लठारोजस्‍तै गरी बटारिनु; लठाङ्ग्रिनु; जोल्‍टिनु; झगडा गर्नु
लठार्र्‍याlʌʈʰarrjaअ.क्रि.लठारिनु; लठारोजस्‍तै गरी बटारिनु; लठाङ्ग्रिनु; जोल्‍टिनु; झगडा गर्नु
लडइlʌɖʌiस.क्रि.लड्नु; लडाइँ गर्नु; पल्‍टनु; पछारिनु; प्रतिष्‍पर्धामा भाग लिनु
लडाlʌɖaस.क्रि.लड्नु; लडाइँ गर्नु; पल्‍टनु; पछारिनु; प्रतिष्‍पर्धामा भाग लिनु स.क्रि./प्रे.क्रि. लडाउनु; लडन्‍त गराउनु; पछार्नु; सुताउनु; गुडाउनु; लड्न लाउनु
लडाइlʌɖaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लडाउनु; लडन्‍त गराउनु; पछार्नु; सुताउनु; गुडाउनु; लड्न लाउनु
लडाउराlʌɖauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लडाउनु; लडन्‍त गराउनु; पछार्नु; सुताउनु; गुडाउनु; लड्न लाउनु
लड्खडाlʌɖkʰʌɖaअ.क्रि.लडखडाउनु; लरखराउनु; धर्मराउनु
लड्खडाइlʌɖkʰʌɖaiअ.क्रि.लडखडाउनु; लरखराउनु; धर्मराउनु
लड्खडाउराlʌɖkʰʌɖauraअ.क्रि.लडखडाउनु; लरखराउनु; धर्मराउनु
लड्बडाउराlʌɖbʌɖauraअ.क्रि.लडबडाउनु; धर्मराउनु; लड्न खोज्‍नु; लरबरिनु
लड्राlʌɖraस.क्रि.लड्नु; लडाइँ गर्नु; पल्‍टनु; पछारिनु; प्रतिष्‍पर्धामा भाग लिनु
लड्वडाlʌɖwʌɖaअ.क्रि.लडबडाउनु; धर्मराउनु; लड्न खोज्‍नु; लरबरिनु
लड्वडाइlʌɖwʌɖaiअ.क्रि.लडबडाउनु; धर्मराउनु; लड्न खोज्‍नु; लरबरिनु
लतारइlʌtarʌiस.क्रि.लतार्‌नु; भुइँमा घस्रने गरी तान्‍नु; घिस्‍स्‍याउनु; पछार्नु; घिउतेलमा साग पकाउनु; धेरै खानु
लताराlʌtaraस.क्रि.लतार्‌नु; भुइँमा घस्रने गरी तान्‍नु; घिस्‍स्‍याउनु; पछार्नु; घिउतेलमा साग पकाउनु; धेरै खानु