Majhi - Nepaliलपेटाउराlʌpeʈauraप्रे.क्रि.लपेटाउनु; लपेट्न लाउनु
लपेटेराlʌpeʈeraक.क्रि.लपेटिनु; बेरिनु; आगालो मारिनु
लपेट्टेइlʌpeʈʈeiक.क्रि.लपेटिनु; बेरिनु; आगालो मारिनु
लपेट्ट्याlʌpeʈʈjaक.क्रि.लपेटिनु; बेरिनु; आगालो मारिनु
लपेट्राlʌpeʈraस.क्रि.लपेट्नु; गुटुमुटु पार्नु; बेर्नु; फेरो मार्नु; दुई हातले बेर्नु
लप्‍काlʌpkaस.क्रि.लप्‍काउनु; चाटेर खानु; धेरै खानु; ठगेर खानु
लप्‍काइlʌpkaiस.क्रि.लप्‍काउनु; चाटेर खानु; धेरै खानु; ठगेर खानु
लप्‍काउराlʌpkauraस.क्रि.लप्‍काउनु; चाटेर खानु; धेरै खानु; ठगेर खानु
लप्‍केइlʌpkeiक.क्रि.लप्‍किनु; चाटिनु; धेरै खाइनु; लप्‍काइनु
लप्‍केराlʌpkeraक.क्रि.लप्‍किनु; चाटिनु; धेरै खाइनु; लप्‍काइनु
लप्‍क्‍याlʌpkjaक.क्रि.लप्‍किनु; चाटिनु; धेरै खाइनु; लप्‍काइनु
लबट्याlʌbʌʈjaस.क्रि.लबट्याउनु; लबटाले हान्‍नु; गाँस हाल्‍दै धमाधम खानु
लबट्याइlʌbʌʈjaiस.क्रि.लबट्याउनु; लबटाले हान्‍नु; गाँस हाल्‍दै धमाधम खानु
लबट्याउराlʌbʌʈjauraस.क्रि.लबट्याउनु; लबटाले हान्‍नु; गाँस हाल्‍दै धमाधम खानु
लमेराlʌmeraना.माछा मार्ने साधन थित्री बुन्‍ने सानोखाले लहरा
लम्‍कइlʌmkʌiअ.क्रि.लम्‍कनु; लामो फड्का हालेर हिँड्नु; लमकलमक हिँड्नु; दौडनु
लम्‍कराlʌmkʌraअ.क्रि.लम्‍कनु; लामो फड्का हालेर हिँड्नु; लमकलमक हिँड्नु; दौडनु
लम्‍काlʌmkaस.क्रि./प्रे.क्रि. लम्‍काउनु; हिँड्दा गोडा छिटो चलाउनु; हातगोडा तन्‍काउनु
लम्‍काइlʌmkaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लम्‍काउनु; हिँड्दा गोडा छटो चलाउनु; हातगोडा तन्‍काउनु
लम्‍काउराlʌmkauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लम्‍काउनु; हिँड्दा गोडा छिटो चलाउनु; हातगोडा तन्‍काउनु
लम्‍केइlʌmkeiअ.क्रि.लम्‍किनु; लम्‍कनु; लामा पाइला गरेर हिँड्नु
लम्‍केराlʌmkeraअ.क्रि.लम्‍किनु; लम्‍कनु; लामा पाइला गरेर हिँड्नु
लम्‍क्‍याlʌmkjaअ.क्रि.लम्‍कनु/लम्‍किनु; लामो फड्का हालेर हिँड्नु; लमकलमक हिँड्नु; दौडनु
लम्‍खिlʌmkʰiना.नाम्‍लो; पिठ्यूँमा भारी बोक्‍ने पाट, छालाबाट बनेको चेप्‍टो पातो भएको साधन
लम्‍चेइlʌmtseiअ.क्रि.लम्‍चिनु; लाम्‍चो हुनु; लम्‍मिनु; तन्‍कनु