Majhi - Nepaliलम्‍चेराlʌmtseraअ.क्रि.लम्‍चिनु; लाम्‍चो हुनु; लम्‍मिनु; तन्‍कनु
लम्‍च्‍याlʌmtsjaअ.क्रि.लम्‍चिनु; लाम्‍चो हुनु; लम्‍मिनु; तन्‍कनु स.क्रि./प्रे.क्रि. लम्‍च्‍याउनु; लाम्‍चो पार्नु; लम्‍ब्‍याउनु; तन्‍काउनु
लम्‍च्‍याइlʌmtsjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. लम्‍च्‍याउनु; लाम्‍चो पार्नु; लम्‍ब्‍याउनु; तन्‍काउनु
लम्‍च्‍याउराlʌmtsjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. लम्‍च्‍याउनु; लाम्‍चो पार्नु; लम्‍ब्‍याउनु; तन्‍काउनु
लम्‍बेइlʌmbeiअ.क्रि.लम्‍बिनु हे. लम्‍मेइ
लम्‍बेराlʌmberaअ.क्रि.लम्‍बिनु हे. लम्‍मेइ
लम्‍ब्‍याlʌmbjaअ.क्रि.लम्‍बिनु हे. लम्‍मेइ स.क्रि. लम्‍ब्‍याउनु; लामो पार्नु; लम्‍म्‍याउनु
लम्‍ब्‍याइlʌmbjaiस.क्रि.लम्‍ब्‍याउनु; लामो पार्नु; लम्‍म्‍याउनु
लम्‍ब्‍याउराlʌmbjauraक.क्रि.लम्‍ब्‍याउनु; लामो पार्नु; लम्‍म्‍याउनु
लम्‍मेइlʌmmeiअ.क्रि.लमिनु/लम्‍मिनु; लामो हुनु; लम्‍बिनु; तन्‍किनु; ढिलो हुनु
लम्‍मेराlʌmmeraअ.क्रि.लमिनु/लम्‍मिनु; लामो हुनु; लम्‍बिनु; तन्‍किनु; ढिलो हुनु
लम्‍म्‍याlʌmmjaअ.क्रि.लमिनु/लम्‍मिनु; लामो हुनु; लम्‍बिनु; तन्‍किनु; ढिलो हुनु स.क्रि. लम्‍म्‍याउनु; लामो पार्नु; ढिलो गर्नु
लम्‍म्‍याइlʌmmjaiस.क्रि.लम्‍म्‍याउनु; लामो पार्नु; ढिलो गर्नु
लम्‍म्‍याउराlʌmmjauraस.क्रि.लम्‍म्‍याउनु; लामो पार्नु; ढिलो गर्नु
लर्‌खराlʌrkʰʌraअ.क्रि.लरखराउनु; बिनाकाम यताउति हिँड्नु; लरखरिनु
लर्‌खराइlʌrkʰʌraiअ.क्रि.लरखराउनु; बिनाकाम यताउति हिँड्नु; लरखरिनु
लर्‌खराउराlʌrkʰʌrauraअ.क्रि.लर्‌खराउनु; बिनाकाम यताउति हिँड्नु; लरखरिनु
लर्‌खरेराlʌrkʰʌreraअ.क्रि.लरखरिनु; लरखराउनु
लर्‌खर्‍याlʌrkʰʌrjaप्रे.क्रि.लरखर्‍याउनु; बहकाउनु; अलमल्‍याउनु
लर्‌खर्‍याइlʌrkʰʌrjaiप्रे.क्रि.लरखर्‍याउनु; बहकाउनु; अलमल्‍याउनु
लर्‌खर्‍याउराlʌrkʰʌrjauraप्रे.क्रि.लर्खर्‍याउनु; बहकाउनु; अलमल्‍याउनु
लर्‌खर्रेइlʌrkʰʌrreiअ.क्रि.लरखरिनु; लरखराउनु
लर्‌खर्र्‍याlʌrkʰʌrrjaअ.क्रि.लरखरिनु; लरखराउनु
लर्‌बराlʌrbʌraअ्र.क्रि. लरबराउनु; बिनाकाम हिँडडुल गर्नु; बोली लटपटिनु; कमजोरीले गोडा काम्‍नु
लर्‌बराइlʌrbʌraiअ.क्रि.लरबराउनु; बिनाकाम हिँडडुल गर्नु; बोली लटपटिनु; कमजोरीले गोडा काम्‍नु