Majhi - Nepaliiस्‍वरवर्ण मध्‍येको तेस्रो स्‍वरवर्ण जिब्रोको अग्रभाग सक्रिय भइ जिब्रो उच्‍चतम् अवस्‍थामा रही, ओठ गोलो नभइ फिजिएको अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, अग्र बन्‍द अगोलित् स्‍वर
इखेराikʰeraअ.क्रि.इखिनु; कसैले हियाएर अपमानित गरेमा केहि गरेर देखाउने मानसिक अठोट
इख्‍खेइikkʰeiअ.क्रि.इखिनु; कसैले हियाएर अपमानित गरेमा केहि गरेर देखाउने मानसिक अठोट
इख्‍ख्‍याikkʰjaअ.क्रि.इखिनु; कसैले हियाएर अपमानित गरेमा केहि गरेर देखाउने मानसिक अठोट
इख्‍याikʰjaप्रे.क्रि.इख्‍याउनु; इखिने पार्नु
इख्‍याइikʰjaiप्रे.क्रि.इख्‍याउनु; इखिने पार्नु
इख्‍याउराikʰjauraप्रे.क्रि.इख्‍याउनु; इखिने पार्नु
इच्‍छ्याittsʰjaस.क्रि.इच्‍छ्याउनु; इच्‍छा प्रकट गर्नु; इच्‍छापत्र लेखि दिनु; आफ्नो साटो कुनै काम गर्न अर्को व्‍यक्तिलाई रोज्‍नु
इच्‍छ्याइittsʰjaiस.क्रि.इच्‍छ्याउनु; इच्‍छा प्रकट गर्नु; इच्‍छापत्र लेखि दिनु; आफ्नो साटो कुनै काम गर्न अर्को व्‍यक्तिलाई रोज्‍नु
इच्‍छ्याउराittsʰjauraस.क्रि.इच्‍छ्याउनु; इच्‍छा गर्नु; इच्‍छापत्र लेखि दिनु; आफ्नो साटो कुनै काम गर्न अर्को व्‍यक्तिलाई रोज्‍नु
इछिitsʰiक्रि.वि.यहाँ; नजिकको निश्‍चित ठाउँमा; यसै ठाउँमा; यता; यहाँनिर
इछिनेitsʰineक्रि.वि.यहीँ नै; यसै ठाउँमा; यहाँ नै
इछिपाइकाitsʰipaikaक्रि.वि.यहाँनिर; यता; वरतिर
इतइitʌiक्रि.वि.यहाँ; नजिकको निश्‍चित ठाउँमा; यसै ठाउँमा; यहाँनिर
इत्रेइitreiअ.क्रि.इतरिनु/इत्रिनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु जिस्‍किनु; छिल्‍लिनु
इत्रेराitreraअ.क्रि.इतरिनु/इत्रिनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु जिस्‍किनु; छिल्‍लिनु
इत्र्‍याitrjaअ.क्रि.इतरिनु/इत्रिनु; ख्‍यालठट्टा गर्नु जिस्‍किनु; छिल्‍लिनु प्रे.क्रि. इतर्‍याउनु; इतरिन लाउनु; जिस्‍क्‍याउनु
इत्र्‍याइitrjaiप्रे.क्रि.इतर्‍याउनु; इतरिन लाउनु; जिस्‍क्‍याउनु
इत्र्‍याउराitrjauraप्रे.क्रि.इतर्‍याउनु; इतरिन लाउनु; जिस्‍क्‍याउनु
इनाइँinaĩक्रि.वि.यहिँ; यसै ठाउँमा; यहाँ नै
इनानेरinanerʌक्रि.वि.यहाँनिर; यता; वरतिर
इनिiniक्रि.वि.यसो; यस किसिमले; यसरी; यता; कामचलाउ किसिमले
इनिखइinikʰʌiक्रि.वि.यसरी; यस प्रकारले; यसो गरेर; यस किसिमले
इन्कारइinkarʌiस.क्रि.इनकार्‌नु; इन्‍कार गर्नु; अस्‍वीकार गर्नु
इन्काराinkaraस.क्रि.इनकार्‌नु; इन्‍कार गर्नु; अस्‍वीकार गर्नु

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >