Majhi - Nepalioस्‍वरवर्ण मध्‍येको छैंठौं स्‍वरवर्ण जिब्रोको पछिल्‍लो भाग सक्रिय भइ, जिब्रो उच्‍च अवस्‍थामा रही, ओठ गोलाकार अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, पश्‍च आधाबन्‍द गोलित स्‍वरवर्ण
ओइज्‍यालoidzjalʌना.ओझेल; घाम छेकिएको ठाउँ; छहारी
ओइराoiraप्रे.क्रि.ओइराउनु; ओइरिन लाउनु
ओइराइoiraiप्रे.क्रि.ओइराउनु; ओइरिन लाउनु
ओइराउराoirauraप्रे.क्रि.ओइराउनु; ओइरिन लाउनु
ओइरेइoireiस.क्रि.ओइरनु/ओइरिनु; पकाउन बसालेको भाँडामा चामल, दाल, तरकारी हाल्‍नु; मीलमा धान, मकै कुट्नपिँध्‍नका लागि हाल्‍नु; धेरै दिनु अ.क्रि. तरल, धूलो, दानादार वस्‍तु पोखिनु; लस्‍कर लाग्‍नु; जाइलाग्‍नु
ओइरेराoireraस.क्रि.ओइरनु/ओइरिनु; पकाउन बसालेको भाँडामा चामल, दाल, तरकारी हाल्‍नु; मीलमा धान, मकै कुट्न पिँध्‍नका लागि हाल्‍नु; धेरै दिनु अ.क्रि. तरल, धूलो, दानादार वस्‍तु पोखिनु; लस्‍कर लाग्‍नु; जाइलाग्‍नु
ओइर्‍याoirjaस.क्रि.ओइरनु/ओइरिनु; पकाउन बसालेको भाँडामा चामल, दाल, तरकारी हाल्‍नु; मीलमा धान, मकै कुट्नपिँध्‍नका लागि हाल्‍नु; धेरै दिनु अ.क्रि. तरल, धूलो, दानादार वस्‍तु पोखिनु; लस्‍कर लाग्‍नु; जाइलाग्‍नु
ओइलइoilʌiअ.क्रि.ओइलनु; फूल, सागपातको ताजापन नाश हुनु
ओइलराoilʌraअ .क्रि. ओइलनु; फूल, सागपातको ताजापन नाश हुनु
ओइलाoilaस.क्रि./प्रे.त्रि ओइलाउनु; सागपातलाई घाममा अलिअलि सुकाउनु; ओइलिएको पार्नु अ.क्रि. ओइलनु
ओइलाइoilaiस.क्रि./प्रे.त्रि ओइलाउनु; सागपातलाई घाममा अलिअलि सुकाउनु; ओइलिएको पार्नु अ.क्रि. ओइलनु
ओइलाउराoilauraस.क्रि./प्रे.त्रि ओइलाउनु; सागपातलाई घाममा अलिअलि सुकाउनु; ओइलिएको पार्नु अ.क्रि. ओइलनु
ओइलेइoileiअ.क्रि.ओइलिनु; सागपातको ताजापन निख्रनु; ओइलनु
ओइलेराoileraअ.क्रि.ओइलिनु; सागपातको ताजापन निख्रनु; ओइलनु
ओइल्‍याoiljaअ.क्रि.ओइलनु/ ओइलिनु; फूल, सागपातको ताजापन नाश हुनु प्रे.क्रि. ओइल्‍याउनु; ओइलिने पार्न लगाउनु; ओइलिने पार्नु
ओइल्‍याइoiljaiप्रे.क्रि.ओइल्‍याउनु; ओइलिने पार्न लगाउनु; ओइलिने पार्नु
ओइल्‍याउराoiljauraप्रे.क्रि.ओइल्‍याउनु; ओइलिने पार्न लगाउनु; ओइलिने पार्नु
ओकटइokʌʈʌiस.क्रि.ओकट्नु हे. ओगटइ
ओकटाokʌʈaस.क्रि.ओकट्नु हे. ओगटइ
ओकटेराokʌʈeraक.क्रि.ओकटिनु; ओगटिनु
ओकट्टेइokʌʈʈeiक.क्रि.ओकटिनु; ओगटिनु
ओकट्ट्याokʌʈʈjaक.क्रि.ओकटिनु; ओगटिनु
ओकट्राokʌʈraस.क्रि.ओकट्नु हे. ओगटइ
ओकलइokʌlʌiस.क्रि.ओकल्‍नु; खाएको वस्‍तु मुखैबाट बाहिर निकाल्‍नु; उकेल्‍नु