Majhi - Nepaligʰʌवर्णमालाको चौथो व्‍यञ्‍जन वर्ण
घइलाgʰʌilaना.गाग्रो/घ्‍याम्‍पो; पानी, जाँड राख्‍ने माटोको ठूलो भाँडो
घउँटाgʰʌũʈaना.मिसाउ; तरकारीमा मिसाउने अर्को स्‍वादिलो प्रकारएक मुठि माछ हक्‍लासिन् गुन्‍द्रुक्लाइ घउँटा हकक्‍छइ ।एक मुठी माछाभए गुन्‍द्रुकलाई मिसाउ हुन्‍छ ।
घचेटाउराgʰʌtseʈauraप्रे.क्रि.घचेटाउनु; घचेट्नु लाउनु; ठेलाउनु
घचेट्राgʰʌtseʈraस.क्रि.घचेट्नु/घच्‍याट्नु; ठेल्‍नु; धकेल्‍नु; बलपूर्वक ठेलेर सार्नु
घच्घच्‍याgʰʌtsgʰʌtsjaस.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु
घच्घच्‍याइgʰʌtsgʰʌtsjaiस.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु
घच्घच्‍याउराgʰʌtsgʰʌtsjauraस.क्रि.घचघच्‍याउनु; हल्‍लाउनु; शरीरमा धक्‍का दिनु; झ्यालढोका हल्‍लाउनु
घच्‍च्‍याgʰʌttsjaस.क्रि.घच्‍च्‍याउनु; एकले अर्कालाई घच्‍चा दिनु; धकेल्‍नु; धक्‍का दिनु
घच्‍च्‍याइgʰʌttsjaiस.क्रि.घच्‍च्‍याउनु; एकले अर्कालाई घच्‍चा दिनु; धकेल्‍नु; धक्‍का दिनु
घच्‍च्‍याउराgʰʌttsjauraस.क्रि.घच्‍च्‍याउनु; एकले अर्कालाई घच्‍चा दिनु; धकेल्‍नु; धक्‍का दिनु
घटइ1gʰʌʈʌiअ.क्रि.घट्नु; घटना हुनु; संयोगले केहि काम हुनु
घटइ2gʰʌʈʌiअ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु
घटउरेgʰʌʈʌureना.घटुबारे; डुङ्गा तार्ने व्‍यत्ति; माझी
घटा1gʰʌʈaअ.क्रि.घट्नु; घटना हुनु; संयोगले केहि काम हुनु
घटा2gʰʌʈaअ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु प्रे.क्रि. घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु
घटाइgʰʌʈaiप्रे.क्रि.घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु
घटाउराgʰʌʈauraप्रे.क्रि.घटाउनु; घट्ने पार्नु; खर्च हुने पार्नु; छोट्याउनु; दुब्‍लो तुल्‍याउनु; घटना घट्ने पार्नु
घट्काgʰʌʈkaस.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु
घट्काइgʰʌʈkaiस.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु
घट्काउराgʰʌʈkauraस.क्रि.घट्काउनु; तरल पदार्थ निल्‍नु; घुट्क्‍याउनु
घट्रा1gʰʌʈraअ.क्रि.घट्नु; घटना हुनु; संयोगले केहि काम हुनु
घट्रा2gʰʌʈraअ.क्रि.घट्नु; थोरै हुनु; घटी हुनु; मासिनु; खर्च हुनु; दुब्‍लो हुनु
घत्घत्‍याgʰʌtgʰʌtjaस.क्रि./प्रे.क्रि. घतघत्‍याउनु; गाग्राबाट पानी खन्‍याउनु; घतघत पार्नु
घत्घत्‍याइgʰʌtgʰʌtjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. घतघत्‍याउनु; गाग्राबाट पानी खन्‍याउनु; घतघत पार्नु