Majhi - Nepalitsʰʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिब्रोको फलकले दन्‍तमूललाई छोएपछि बिस्‍तारै खुलेर घर्षणका साथ सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍त्‍यमूल संघर्षी, अघोष महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
छक्‍केइtsʰʌkkeiअ.क्रि.छक्‍किनु/छकिनु; छलमा पर्नु; बिरिनु; भुल्‍नु; छक्‍क पर्नु; ठगिनु
छक्‍केराtsʰʌkkeraअ.क्रि.छक्‍किनु/छकिनु; छलमा पर्नु; बिरिनु; भुल्‍नु; छक्‍क पर्नु; ठगिनु
छक्‍क्‍याtsʰʌkkjaअ.क्रि.छक्‍किनु/छकिनु; छलमा पर्नु; बिरिनु; भुल्‍नु; छक्‍क पर्नु; ठगिनु स.क्रि. छक्‍क्‍याउनु; छकाउनु
छक्‍क्‍याइtsʰʌkkjaiस.क्रि.छक्‍क्‍याउनु; छकाउनु
छक्‍क्‍याउराtsʰʌkkjauraस.क्रि.छक्‍क्‍याउनु; छकाउनु
छक्‍यारtsʰʌkjarʌस.क्रि.छर्कनु; पानी, धुलो आदि भुइँमा छर्नु; छिट्नु; छर्किनु
छचल्‍केइtsʰʌtsʌlkeiअ.क्रि.छचल्‍किनु; गाग्रोमा हालिएको पानी कम भएर हल्‍लनु; तरल पदार्थ चल्‍दा आवाज निस्‍कनु; छल्‍किनु
छचल्‍केराtsʰʌtsʌlkeraअ.क्रि.छचल्‍किनु; गाग्रोमा हालिएको पानी कम भएर हल्‍लनु; तरल पदार्थ चल्‍दा आवाज निस्‍कनु; छल्‍किनु
छचल्‍क्‍याtsʰʌtsʌlkjaअ.क्रि.छचल्‍किनु; गाग्रोमा हालिएको पानी कम भएर हल्‍लनु; तरल पदार्थ चल्‍दा आवाज निस्‍कनु; छल्‍किनु स.क्रि. छचल्‍क्‍याउनु; पानी आदि तरल पदार्थ हल्‍लाउनु वा छलछल गराउनु
छचल्‍क्‍याइtsʰʌtsʌlkjaiस.क्रि.छचल्‍क्‍याउनु; पानी आदि तरल पदार्थ हल्‍लाउनु वा छलछल गराउनु
छचल्‍क्‍याउराtsʰʌtsʌlkjauraस.क्रि.छचल्‍क्‍याउनु; पानी आदि तरल पदार्थ हल्‍लाउनु वा छलछल गराउनु
छटाtsʰʌʈaअ.क्रि.छँटाउनु; मस्‍तिष्‍कले राम्रोसँग काम नगरी सनक चढ्नु; सन्‍कनु; बहुलाउनु
छटाइtsʰʌʈaiअ.क्रि.छँटाउनु; मस्‍तिष्‍कले राम्रोसँग काम नगरी सनक चढ्नु; सन्‍कनु; बहुलाउनु
छटाउराtsʰʌʈauraअ.क्रि.छँटाउनु; मस्‍तिष्‍कले राम्रोसँग काम नगरी सनक चढ्नु; सन्‍कनु; बहुलाउनु
छट्कइtsʰʌʈkʌiअ.क्रि.छट्कनु; भात उम्‍लँदा छटछट शब्‍द गरी पाक्‍नु; उछिट्टिनु
छट्कराtsʰʌʈkʌraअ.क्रि.छट्कनु; भात उम्‍लँदा छटछट शब्‍द गरी पाक्‍नु; उछिट्टिनु
छट्काtsʰʌʈkaप्रे.क्रि.छट्काउनु; छटछट शब्‍द आउने गरी पकाउनु; उम्‍कने पार्नु; उछिट्ट्याउनु
छट्काइtsʰʌʈkaiप्रे.क्रि.छट्काउनु; छटछट शब्‍द आउने गरी पकाउनु; उम्‍कने पार्नु; उछिट्ट्याउनु
छट्काउराtsʰʌʈkauraप्रे.क्रि.छट्काउनु; छटछट शब्‍द आउने गरी पकाउनु; उम्‍कने पार्नु; उछिट्ट्याउनु
छट्केइtsʰʌʈkeiअ.क्रि.छट्किनु; छट्कन थालिनु; छड्किनु
छट्केराtsʰʌʈkeraअ.क्रि.छट्किनु; छट्कन थालिनु; छड्किनु
छट्क्‍याtsʰʌʈkjaअ.क्रि.छट्कनु; भात उम्‍लँदा छटछट शब्‍द गरी पाक्‍नु; उछिट्टिनु छट्किनु; छट्कन थालिनु; छड्किनु
छट्पटाtsʰʌʈpʌʈaअ.क्रि.छटपटाउनु; छटपट गर्नु; अस्‍थिर रहनु; बेचैन हुनु
छट्पटाइtsʰʌʈpʌʈaiअ.क्रि.छटपटाउनु; छटपट गर्नु; अस्‍थिर रहनु; बेचैन हुनु