Majhi - Nepaliʈʰʌव्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पो दन्‍तमूलमा जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍तमूल स्‍पर्श, अघोष, महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
ठउँटाʈʰʌũʈaप्रे.क्रि.ठुँगाउनु; ठुगनु लाउनु
ठउँटाइʈʰʌũʈaiप्रे.क्रि.ठुँगाउनु; ठग्नु लाउनु
ठउँटेइʈʰʌũʈeiस.क्रि.ठुँङ्नु/ठुँग्‍नु; चराका चुच्‍चाले घोपेझैं गरी हान्‍नु, सर्पले डस्‍नु; टोकस्‍नु
ठउँट्याʈʰʌũʈjaस.क्रि.ठुँङ्नु/ठुँग्‍नु; चराका चुच्‍चाले घोपेझैं गरी हान्‍नु, सर्पले डस्‍नु; टोकस्‍नु
ठक्ठकाʈʰʌkʈʰʌkaस.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु
ठक्ठकाइʈʰʌkʈʰʌkaiस.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु
ठक्ठकाउराʈʰʌkʈʰʌkauraस.क्रि.ठकठकाउनु; ठकठक आवाज आउने गरी ठटाउनु अ.क्रि. जाडोले ठकठक काम्‍नु; लुगलुग काम्‍नु
ठगइʈʰʌgʌiस.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु
ठगाʈʰʌgaस.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु प्रे.क्रि. ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु
ठगाइʈʰʌgaiप्रे.क्रि.ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु
ठगाउराʈʰʌgauraप्रे.क्रि.ठगाउनु; ठग्‍ने गराउनु ठग्‍न लाउनु
ठगेराʈʰʌgeraक.क्रि.ठगिनु; ठगी गरिनु
ठग्‍गेइʈʰʌggeiक.क्रि.ठगिनु; ठगी गरिनु
ठग्‍ग्‍याʈʰʌggjaक.क्रि.ठगिनु; ठगी गरिनु
ठग्राʈʰʌgraस.क्रि.ठग्नु; ठगी गर्नु; बढी नाफा खानु; सक्‍ने काम पनि नगर्नु
ठटाउराʈʰʌʈauraस.क्रि.ठटाउनु; जोरसँग पिट्नु; ठोक्‍नु; धान, मकै बोट वा घोगाबाट झार्नका निम्‍ति चुट्नु
ठडियइʈʰʌɖijʌiअ.क्रि.ठडिनु; ठाडो हुनु; उभिनु; अडिनु
ठडियाʈʰʌɖijaअ.क्रि.ठडिनु; ठाडो हुनु; उभिनु; अडिनु
ठडेराʈʰʌɖeraअ.क्रि.ठडिनु; ठाडो हुनु; उभिनु; अडिनु
ठड्याʈʰʌɖjaस.क्रि.ठड्याउनु; ठाडो पार्नु; उभ्‍याउनु प्रे.क्रि. ठड्याउन लाउनु; ठडिने पार्नु
ठड्याइʈʰʌɖjaiस.क्रि.ठड्याउनु; ठाडो पार्नु; उभ्‍याउनु प्रे.क्रि. ठड्याउन लाउनु; ठडिने पार्नु
ठड्याउराʈʰʌɖjauraस.क्रि.ठड्याउनु; ठाडो पार्नु; उभ्‍याउनु प्रे.क्रि. ठड्याउन लाउनु; ठडिने पार्नु
ठन्‍कइʈʰʌnkʌiअ.क्रि.ठन्‍कनु; उत्तेजनाले लिङ्ग ठाडो हुनु; झोक्‍किएर हिड्नु
ठन्‍कराʈʰʌnkʌraअ.क्रि.ठन्‍कनु; उत्तेजनाले लिङ्ग ठाडो हुनु; झोक्‍किएर हिड्नु