Majhi - Nepaliɖʰʌवर्णमालाको तेह्रौँ व्‍यञ्‍जनवर्ण
ढकाउराɖʰʌkauraप्रे.क्रि.ढकाउनु; ढाक्‍ने पार्नु; छोपाउनु; फैलाउनु
ढक्ढक्‍याɖʰʌkɖʰʌkjaस.क्रि.ढकढक्‍याउनु; ढकढक आवाज आउनेगरी हिर्काउनु; अन्‍न धरै अटाउन भाँडा ढकढक आवाज आउने गरी हल्‍लाउनु
ढक्ढक्‍याइɖʰʌkɖʰʌkjaiस.क्रि.ढकढक्‍याउनु; ढकढक आवाज आउनेगरी हिर्काउनु; अन्‍न धरै अटाउन भाँडा ढकढक आवाज आउने गरी हल्‍लाउनु
ढक्ढक्‍याउराɖʰʌkɖʰʌkjauraस.क्रि.ढकढक्‍याउनु; ढकढक आवाज आउनेगरी हिर्काउनु; अन्‍न धरै अटाउन भाँडा ढकढक आवाज आउने गरी हल्‍लाउनु
ढड्याɖʰʌɖjaस.क्रि.ढड्याउनु; लुगा, गेडागुडी पानीमा हालेर ढाडिने गराउनु; पेट बोकाउनु
ढड्याइɖʰʌɖjaiस.क्रि.ढड्याउनु; लुगा, गेडागुडी पानीमा हालेर ढाडिने गराउनु; पेट बोकाउनु
ढड्याउराɖʰʌɖjauraस.क्रि.ढड्याउनु; लुगा, गेडागुडी पानीमा हालेर ढाडिने गराउनु; पेट बोकाउनु
ढपाउराɖʰʌpauraप्रे.क्रि.ढपाउनु; ढाप्‍न लाउनु; छोपाउनु
ढलाउराɖʰʌlauraप्रे.क्रि.ढलाउनु; ढल्‍न लाउनु; ढल्‍ने पार्नु; पल्‍टाउनु; ढल्‍काउनु
ढल्‍कइɖʰʌlkʌiअ.क्रि.ढल्‍कनु; ढल्‍नु; झुक्‍नु; पक्ष लिनु; समय बित्‍नु
ढल्‍कराɖʰʌlkʌraअ.क्रि.ढल्‍कनु; ढल्‍नु; झुक्‍नु; पक्ष लिनु; समय बित्‍नु
ढल्‍काɖʰʌlkaप्रे.क्रि.ढल्‍काउनु; आफ्नो मतमा ल्‍याउनु; ओरालो पार्नु स.क्रि. ढाल्नु; ठडिएको वस्‍तुलाई लडाउनु; ढलाउनु ढलाउनु; ढल्‍न लाउनु; ढल्‍ने पार्नु; पल्‍टाउनु; ढल्‍काउनु
ढल्‍काइɖʰʌlkaiप्रे.क्रि.ढल्‍काउनु; आफ्नो मतमा ल्‍याउनु; ओरालो पार्नु स.क्रि. ढाल्नु; ठडिएको वस्‍तुलाई लडाउनु; ढलाउनु ढलाउनु; ढल्‍न लाउनु; ढल्‍ने पार्नु; पल्‍टाउनु; ढल्‍काउनु
ढल्‍काउराɖʰʌlkauraप्रे.क्रि.ढल्‍काउनु; आफ्नो मतमा ल्‍याउनु; ओरालो पार्नु।
ढल्‍केइɖʰʌlkeiअ.क्रि.ढल्‍किनु; केही झुकिनु वा ढलिनु; ढल्‍कनु
ढल्‍केराɖʰʌlkeraअ.क्रि.ढल्‍किनु; केही झुकिनु वा ढलिनु; ढल्‍कनु
ढल्‍क्‍याɖʰʌlkjaअ.क्रि.ढल्‍कनु/ढल्‍किनु; ढल्‍नु; झुक्‍नु; पक्ष लिनु; समय बित्‍नु; केही झुकिनु वा ढलिनु
ढल्पलाɖʰʌlpʌlaअ.क्रि.ढलपलाउनु; ढलपल गर्ने काम हुनु
ढल्पलाइɖʰʌlpʌlaiअ.क्रि.ढलपलाउनु; ढलपल गर्ने काम हुनु
ढल्पलाउराɖʰʌlpʌlauraअ.क्रि.ढलपलाउनु; ढलपल गर्ने काम हुनु
ढल्मलाɖʰʌlmʌlaअ.क्रि.ढलमलाउनु; ढलमल हुनु
ढल्मलाइɖʰʌlmʌlaiअ.क्रि.ढलमलाउनु; ढलमल हुनु
ढल्मलाउराɖʰʌlmʌlauraअ.क्रि.ढलमलाउनु; ढलमल हुनु
ढल्मलेराɖʰʌlmʌleraअ.क्रि.ढलमलिनु; ढलमलाउनु