Majhi - Nepaliजिभ्रोको टुप्‍पो माथिल्‍लो दाँतको पछाडि जाडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍त स्‍पर्श, अघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
तउलइtʌulʌiस.क्रि.तौलनु; जोख्‍नु; दाँज्‍नु; तुलना गर्नु; पहिचान्‍नु; चिन्‍नु
तउलराtʌulʌraस.क्रि.तौलनु; जोख्‍नु; दाँज्‍नु; तुलना गर्नु; पहिचान्‍नु; चिन्‍नु
तउलाtʌulaप्रे.क्रि.तौलाउनु; तौल गराउनु; जोखाउनु
तउलाइtʌulaiप्रे.क्रि.तौलाउनु; तौल गराउनु; जोखाउनु
तउलाउराtʌulauraप्रे.क्रि.तौलाउनु; तौल गराउनु; जोखाउनु
तउलिtʌuliना.तौलीया; हात, मुख पुछ्ने भुवादार कपडा
तउलेइtʌuleiस.क्रि.तौलिनु; तौलनु क.क्रि. तौल गरिनु
तउलेराtʌuleraस.क्रि.तौलिनु; तौलनु क.क्रि. तौल गरिनु
तउल्‍याtʌuljaस.क्रि.तौलनु/तौलिनु; जोख्‍नु; तुलना गर्नु; पहिचान्‍नु; चिन्‍नु क.क्रि. तौल गरिनु
तकइtʌkʌiस.क्रि.तक्नु; तह हालेर दोलाई, सिरक सिउनु; तग्‍नु
तकाtʌkaस.क्रि.तक्नु; तह हालेर दोलाई, सिरक सिउनु; तग्‍नु प्रे.क्रि. तकाउनु; तगाउनु; ताक्‍ने पार्नु; ताक्‍नु लाउनु
तकाइtʌkaiप्रे.क्रि.तकाउनु; तगाउनु; ताक्‍ने पार्नु; ताक्‍नु लाउनु
तकाउराtʌkauraप्रे.क्रि.तकाउनु; तगाउनु; ताक्‍ने पार्नु; ताक्‍नु लाउनु
तकेराtʌkeraक.क्रि.तकिनु; तक्‍ने काम गरिनु; तगिनु
तक्‍केइtʌkkeiक.क्रि.तकिनु; तक्‍ने काम गरिनु; तगिनु
तक्‍क्‍याtʌkkjaक.क्रि.तकिनु; तक्‍ने काम गरिनु; तगिनु
तक्राtʌkraस.क्रि.तक्नु; तह हालेर दोलाई, सिरक सिउनु; तग्‍नु
तगइ1tʌgʌiस.क्रि.तग्नु; तग हालेर सिउनु; दुई तह कपडाको बीचमा रुवा हाली रुवालाई समेत बुट्टा पारी सिउनु
तगइ2tʌgʌiअ.क्रि.तग्नु; बुढ्याइँ, कडा बिमारीमा पनि बाँच्‍न सक्‍नु; शरीरमा टिक्‍ने शक्ति हुनु
तगा1tʌgaअ.क्रि.तग्‍नु; बुढ्याइँ, कडा बिमारीमा पनि बाँच्‍न सक्‍नु; शरीरमा टिक्‍ने शक्ति हुनु प्रे.क्रि. तगाउनु; तग्‍न लाउनु; तग हालेर सिउनु लाउनु; टिकाउनु
तगा2tʌgaस.क्रि.तग्‍नु; तग हालेर सिउनु; दुई तह कपडाको बिचमा रुवा हाली रुवालाई समेत बुट्टा पारी सिउनु
तगाइtʌgaiप्रे.क्रि.तगाउनु; तग्‍न लाउनु; तग हालेर सिउनु लाउनु; टिकाउनु
तगाउराtʌgauraप्रे.क्रि.तगाउनु; तग्‍न लाउनु; तग हालेर सिउनु लाउनु; टिकाउनु
तग्रा1tʌgraस.क्रि.तग्नु; तग हालेरसिउनु; दुई तह कपडाको बीचमा रुवा हाली रुवालाई समेत बुट्टा पारी सिउनु