Majhi - Nepalitʰʌजिभ्रोको टुप्‍पा माथिल्‍लो दाँतको पछाडि जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍त स्‍पर्श, अधोष, महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
थकइtʰʌkʌiना.थकाइ; थाक्‍ने क्रिया वा प्रक्रिया; थकावट
थकाउराtʰʌkauraप्रे.क्रि.थकाउनु; थाक्‍ने पार्नु; थकित तुल्‍याउनु
थक्थकाtʰʌktʰʌkaअ.क्रि.थकथकाउनु; चुकचुकाउनु; पछुताउनु; पश्‍चाताप गर्नु
थक्थकाइtʰʌktʰʌkaiअ.क्रि.थकथकाउनु; चुकचुकाउनु; पछुताउनु; पश्‍चाताप गर्नु
थक्थकाउराtʰʌktʰʌkauraअ.क्रि.थकथकाउनु; चुकचुकाउनु; पछुताउनु; पश्‍चाताप गर्नु
थक्रइtʰʌkrʌiस.क्रि.थक्रनु; थाक्रोले लट्टा फोरेर कपाल कोर्नु
थक्रराtʰʌkrʌraस.क्रि.थक्रनु; थाक्रोले लट्टा फोरेर कपाल कोर्नु
थक्राtʰʌkraप्रे.क्रि.थक्राउनु; थक्रने पार्नु
थक्राइtʰʌkraiप्रे.क्रि.थक्राउनु; थक्रने पार्नु
थक्राउराtʰʌkrauraप्रे.क्रि.थक्राउनु; थक्रने पार्नु
थक्रेइtʰʌkreiक.क्रि.थक्रिनु; थाक्रोले केश कोरिनु स.क्रि. थक्रनु
थक्रेराtʰʌkreraक.क्रि.थक्रिनु; थाक्रोले केश कोरिनु स.क्रि. थक्रनु
थक्र्‍याtʰʌkrjaस.क्रि.थक्रनु; थाक्रोले लट्टा फोरेर कपाल कोर्नु क.क्रि. थक्रिनु; थाक्राले केश कोरिनु
थङ्न्‍याtʰʌŋnjaस.क्रि./प्रे.क्रि. थङ्न्‍याउनु; थङ्निने पार्नु; थाङ्नो तुल्‍याउनु
थङ्न्‍याइtʰʌŋnjaiस.क्रि./प्रे.क्रि. थङ्न्‍याउनु; थङ्निने पार्नु; थाङ्नो तुल्‍याउनु
थङ्न्‍याउराtʰʌŋnjauraस.क्रि./प्रे.क्रि. थङ्न्‍याउनु; थङ्निने पार्नु; थाङ्नो तुल्‍याउनु
थचारइtʰʌtsarʌiस.क्रि.थचार्‌नु; जबरजस्‍ती बसाल्‍नु; थ्‍याच्‍च राख्‍नु; थच्‍च्‍याउनु
थचाराtʰʌtsaraस.क्रि.थचार्‌नु; जबरजस्‍ती बसाल्‍नु; थ्‍याच्‍च राख्‍नु; थच्‍च्‍याउनु
थचारेराtʰʌtsareraक.क्रि.थचारिनु; जबरजस्‍ती बसालिनु; थ्‍याच्‍च राखिनु; पछारिनु
थचार्‌राtʰʌtsarraस.क्रि.थचार्‌नु; जबरजस्‍ती बसाल्‍नु; थ्‍याच्‍च राख्‍नु; थच्‍च्‍याउनु
थचार्रेइtʰʌtsarreiक.क्रि.थचारिनु; जबरजस्‍ती बसालिनु; थ्‍याच्‍च राखिनु; पछारिनु
थचार्र्‍याtʰʌtsarrjaक.क्रि.थचारिनु; जबरजस्‍ती बसालिनु; थ्‍याच्‍च राखिनु; पछारिनु
थच्‍कइtʰʌtskʌiक.क्रि.थच्‍कनु; थचक्‍क बस्‍ने हुनु
थच्‍कराtʰʌtskʌraअ.क्रि.थच्‍कनु; थचक्‍क बस्‍ने हुनु