Majhi - Nepaliना.व्‍यञ्‍जनवर्ण, जिभ्रोको टुप्‍पो माथिल्‍लो दाँतको पछाडि जोडिएर भित्रबाट आएको सासलाई पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, दन्‍त स्‍पर्श, सधोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
दउडइdʌuɖʌiअ.क्रि.दौडनु; बेगले हिँड्नु; कुद्नु; भाग्‍नु
दउडराdʌuɖʌraअ.क्रि.दौडनु; बेगले हिँड्नु; कुद्नु; भाग्‍नु
दउडाdʌuɖaप्रे.क्रि.दौडाउनु; छिटो हिँडाउनु स.क्रि. चोर्नु; काममा चाँडो हिँड्ने मानिस पठाउनु
दउडाइdʌuɖaiप्रे.क्रि.दौडाउनु; छिटो हिँडाउनु स.क्रि. चोर्नु; काममा चाँडो हिँड्ने मानिस पठाउनु
दउडाउराdʌuɖauraप्रे.क्रि.दौडाउनु; छिटो हिँडाउनु स.क्रि. चोर्नु; काममा चाँडो हिँड्ने मानिस पठाउनु
दउडेइdʌuɖeiअ.क्रि.दौडिनु; दौडने काम गरिनु; बेगसाथ हिँड्नु; कुदिनु
दउडेराdʌuɖeraअ.क्रि.दौडिनु; दौडने काम गरिनु; बेगसाथ हिँड्नु; कुदिनु
दउड्याdʌuɖjaअ.क्रि.दौडनु/दौडिनु; बेगले हिँड्नु; कुद्नु; भाग्‍नु
दकारdʌkarʌप्रे.क्रि.दर्काउनु; मुसलधारे पानी बर्साउनु; दर्कन लाउनु
दगल्‍चेइdʌgʌltseiअ.क्रि.दगल्‍चिनु; अधकल्‍चो हुनु; जाँतोमा खस्रो पारेर दलिनु
दगल्‍चेराdʌgʌltseraअ.क्रि.दगल्‍चिनु; अधकल्‍चो हुनु; जाँतोमा खस्रो पारेर दलिनु
दगल्‍च्‍याdʌgʌltsjaअ.क्रि.दगल्‍चिनु; अधकल्‍चो हुनु; जाँतोमा खस्रो पारेर दलिनु स.क्रि. दगल्‍च्‍याउनु; दगल्‍चो पार्नु; अलिअलि पकाउनु वा दल्‍नु
दगल्‍च्‍याइdʌgʌltsjaiस.क्रि.दगल्‍च्‍याउनु; दगल्‍चो पार्नु; अलिअलि पकाउनु वा दल्‍नु
दगल्‍च्‍याउराdʌgʌltsjauraस.क्रि.दगल्‍च्‍याउनु; दगल्‍चो पार्नु; अलिअलि पकाउनु वा दल्‍नु
दङ्गेइdʌŋgeiअ.क्रि.दङ्गिनु; खुसी हुनु; दङ्ग पर्नु; दङ्ग परेर लड्नु; पछारिनु
दङ्गेराdʌŋgeraअ.क्रि.दङ्गिनु; खुसी हुनु; दङ्ग पर्नु; दङ्ग परेर लड्नु; पछारिनु
दङ्ग्‍याdʌŋgjaअ.क्रि.दङ्गिनु; खुसी हुनु; दङ्ग पर्नु; दङ्ग परेर लड्नु; पछारिनु प्रे.क्रि. दङ्ग्‍याउनु; दङ्ग पार्नु; खुसी पार्नु
दङ्ग्‍याइdʌŋgjaiप्रे.क्रि.दङ्ग्‍याउनु; दङ्ग पार्नु; खुसी पार्नु
दङ्ग्‍याउराdʌŋgjauraप्रे.क्रि.दङ्ग्‍याउनु; दङ्ग पार्नु; खुसी पार्नु
दच्‍कइdʌtskʌiअ.क्रि.दच्‍कनु; तर्सनु; डराउनु; झस्‍कनु; आत्तिनु; भयभित हुनु
दच्‍कराdʌtskʌraअ.क्रि.दच्‍कनु; तर्सनु; डराउनु; झस्‍कनु; आत्तिनु; भयभित हुनु
दच्‍काdʌtskaस.क्रि/प्रे.क्रि. दच्‍काउन; तर्साउनु; भड्काउनु; अत्याउनु
दच्‍काइdʌtskaiस.क्रि/प्रे.क्रि. दच्‍काउन; तर्साउनु; भड्काउनु; अत्याउनु
दच्‍काउराdʌtskauraस.क्रि./प्रे.क्रि. दच्‍काउन; तर्साउनु; भड्काउनु; अत्याउनु