Majhi - Nepalidʰʌमाझी वर्णमालाको मध्‍ये एक व्‍यञ्‍जनवर्ण
धइर्‌dʰʌirना.धयेँरो/धँगेरो; राता फुलबाट गुलियो रस आउने, औषधिमा प्रयोग हुने एक जातको बोट
धउँसइdʰʌũsʌiस.क्रि.भुत्‍ल्‍याउनु; आगोमा पोलेर कुखुरा, बोकाको भुत्‍ला उखेल्‍नु
धउँस्‍याdʰʌũsjaस.क्रि.भुत्‍ल्‍याउनु; आगोमा पोलेर कुखुरा, बोकाको भुत्‍ला उखेल्‍नु
धकइdʰʌkʌiअ.क्रि.धक्नु; छिटो छिटो सास फेर्दा मुटु चल्‍नु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ हुनु
धकाdʰʌkaअ.क्रि.धक्नु; छिटो छिटो सास फेर्दा मुटु चल्‍नु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ हुनु धकाउनु; धक्ने काम हुनु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ गर्नु; धक लाग्‍नु; लजाउनु
धकाइdʰʌkaiअ.क्रि.धकाउनु; धक्ने काम हुनु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ गर्नु; धक लाग्‍नु; लजाउनु
धकाउराdʰʌkauraअ.क्रि.धकाउनु; धक्ने काम हुनु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ गर्नु; धक लाग्‍नु; लजाउनु
धकेराdʰʌkeraअ.क्रि.धकिनु; धक्‍ने वा छिटो छिटो सास फेर्ने होइनु
धकेलइdʰʌkelʌiस.क्रि.धकेल्नु; जोडसित ठेल्‍नु; धक्‍का दिनु; घचेट्नु
धकेलाdʰʌkelaस.क्रि.धकेल्नु; जोडसित ठेल्‍नु; धक्‍का दिनु; घचेट्नु प्रे.क्रि. धकेलाउनु; धकेल्‍न लाउनु; धकेल्‍ने पार्नु
धकेलाइdʰʌkelaiप्रे.क्रि.धकेलाउनु; धकेल्‍न लाउनु; धकेल्‍ने पार्नु
धकेलाउराdʰʌkelauraप्रे.क्रि.धकेलाउनु; धकेल्‍न लाउनु; धकेल्‍ने पार्नु
धकेलेराdʰʌkeleraक.क्रि.धकेलिनु; धकेल्‍ने काम गरिनु
धकेल्राdʰʌkelraस.क्रि.धकेल्नु; जोडसित ठेल्‍नु; धक्‍का दिनु; घचेट्नु
धकेल्‍लेइdʰʌkelleiक.क्रि.धकेलिनु; धकेल्‍ने काम गरिनु
धकेल्‍ल्‍याdʰʌkelljaक.क्रि.धकेलिनु; धकेल्‍ने काम गरिनु
धक्‍केइdʰʌkkeiअ.क्रि.धकिनु; धक्‍ने वा छिटो छिटो सास फेर्ने होइनु
धक्‍क्‍या1dʰʌkkjaअ.क्रि.धकिनु; धक्‍ने वा छिटो छिटो सास फेर्ने होइनु
धक्‍क्‍या2dʰʌkkjaस.क्रि.धक्‍क्‍याउनु; धक्‍का दिनु; धकेल्‍नु; बढी हाल्‍नु; पन्‍छाउनु
धक्‍क्‍याइdʰʌkkjaiस.क्रि.धक्‍क्‍याउनु; धक्‍का दिनु; धकेल्‍नु; बढी हाल्‍नु; पन्‍छाउनु
धक्‍क्‍याउराdʰʌkkjauraस.क्रि.धक्‍क्‍याउनु; धक्‍का दिनु; धकेल्‍नु; बढी हाल्‍नु; पन्‍छाउनु
धक्राdʰʌkraअ.क्रि.धक्नु; छिटो छिटो सास फेर्दा मुटु चल्‍नु; दम बढ्नु; स्‍वाँस्‍वाँ हुनु
धडइdʰʌɖʌiस.क्रि.धड्नु; रोगले ग्रस्‍त तुल्‍याउनु; बलियो गरी समाउनु; आक्रमण गर्नु; जबरजस्‍ती असुल गर्नु
धडाdʰʌɖaस.क्रि.धड्नु; रोगले ग्रस्‍त तुल्‍याउनु; बलियो गरी समाउनु; आक्रमण गर्नु; जबरजस्‍ती असुल गर्नु प्रे.क्रि. धडाउनु; धड्नु लाउनु; धड्ने पार्नु