Majhi - Nepaliतल्‍लो ओठ र माथिल्‍लो ओठ परस्‍परमा जोडिएर भित्रबाट आएको सास निस्‍कन पूर्ण अवरोध भएपछि उच्‍चारण अवयव पुनः खुल्‍न गई सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने वर्ण ओष्‍ठ्य स्‍पर्श, नासिक्‍य सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यञ्‍जन वर्ण
मइलेइmʌileiअ.क्रि.मैलिनु; मैलो हुनु; फोहोर लाग्‍नु; दाग लाग्‍नु
मइलेराmʌileraअ.क्रि.मैलिनु; मैलो हुनु; फोहोर लाग्‍नु; दाग लाग्‍नु
मइल्‍याmʌiljaअ.क्रि.मैलिनु; मैलो हुनु; फोहोर लाग्‍नु; दाग लाग्‍नु स.क्रि. मैल्‍याउनु; मैलो पार्नु; फोहोर गर्नु
मइल्‍याइmʌiljaiस.क्रि.मैल्‍याउनु; मैलो पार्नु; फोहोर गर्नु
मइल्‍याउराmʌiljauraस.क्रि.मैल्‍याउनु; मैलो पार्नु; फोहोर गर्नु
मउलइmʌulʌiअ.क्रि.मौलनु; राम्ररी सप्रनु; फस्‍टाउनु; खुब फैलिनु; मौलाउनु
मउलराmʌulʌraअ.क्रि.मौलाउनु; मौलनु; राम्ररी सप्रनु; फस्‍टाउनु; खुब फैलिनु
मउलाmʌulaअ.क्रि.मौलाउनु; बोट बिरुवा लहलहाउनु; खूब सप्रनु; उन्‍नति हुँदै जानु
मउलाइmʌulaiअ.क्रि.मौलाउनु; बोट बिरुवा लहलहाउनु; खूब सप्रनु; उन्‍नति हुँदै जानु
मउलाउराmʌulauraअ.क्रि.मौलाउनु; बोट बिरुवा लहलहाउनु; खूब सप्रनु; उन्‍नति हुँदै जानु
मउलेइmʌuleiअ.क्रि.मौलिनु; सप्रिनु; झाँगिनु; लहलहाइनु
मउलेनिmʌuleniना.विवाहमा महिलाले जन्ती भित्र्याउँदा गाउने गीत
मउलेराmʌuleraअ.क्रि.मौलिनु; सप्रिनु; झाँगिनु; लहलहाइनु
मउल्‍याmʌuljaअ.क्रि.मौलनु/मौलिनु; राम्ररी सप्रनु; फस्‍टानु; खुब फैलिनु; मौलाउनु; सप्रिनु; झाँगिनु; लहलहाइनु
मकर्सिmʌkʌrsiना.कुलिन; माटोको जाँड, रक्‍सी राख्‍ने सानो भाँडो
मकाmʌkaअ.क्रि.मकाउनु; चिसो, पानी, माटोले कुनै वस्‍तु गल्‍दै जानु; सड्नु; पुरानो हुनु
मकाइmʌkaiअ.क्रि.मकाउनु; चिसो, पानी, माटोले कुनै वस्‍तु गल्‍दै जानु; सड्नु; पुरानो हुनु
मकाउराmʌkauraअ.क्रि.मकाउनु; चिसो, पानी, माटोले कुनै वस्‍तु गल्‍दै जानु; सड्नु; पुरानो हुनु
मक्‍केइmʌkkeiअ.क्रि.मकिनु; मकाउनु
मक्‍केराmʌkkeraअ.क्रि.मकिनु; मकाउनु
मक्‍क्‍याmʌkkjaअ.क्रि.मकिनु; मकाउनु
मक्मकाmʌkmʌkaअ.क्रि.मकमकाउनु; सर्दी, जरोले आङ्अठिङ्गर दुख्‍नु; मकमक हुनु
मक्मकाइmʌkmʌkaiअ.क्रि.मकमकाउनु; सर्दी, जरोले आङ्अठिङ्गर दुख्‍नु; मकमक हुनु
मक्मकाउराmʌkmʌkauraअ.क्रि.मकमकाउनु; सर्दी, जरोले आङ्अठिङ्गर दुख्‍नु; मकमक हुनु