Majhi - Nepaliजिभ्रोको टुप्‍पाले दन्‍तमूल पटक पटक हिकाइ जिभ्रो थर्किदा उच्‍चारित हुने वर्ण, प्रकम्‍पित, वसन सघोष, महाप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
रउसाrʌusaस.क्रि.रौसाउनु; रौस मान्‍नु
रउसाइrʌusaiस.क्रि.रौसाउनु; रौस मान्‍नु ना. रौसाइ; रौसिने क्रिया वा प्रक्रिया
रउसाउराrʌusauraस.क्रि.रौसाउनु; रौस मान्‍नु
रउसेइrʌuseiअ.क्रि.रौसिनु; रौस मान्‍नु
रउसेराrʌuseraअ.क्रि.रौसिनु; रौस मान्‍नु
रउस्‍याrʌusjaअ.क्रि.रौसिनु; रौस मान्‍नु प्रे.क्रि. रौस्‍याउनु; रौसिने पार्नु
रउस्‍याइrʌusjaiप्रे.क्रि.रौस्‍याउनु; रौसिने पार्नु
रउस्‍याउराrʌusjauraप्रे.क्रि.रौस्‍याउनु; रौसिने पार्नु
रकतrʌkʌtʌना.रगत; शरीरमा सिर्जना भएर सारा अङगमा चलायमान हुने रातो रङ्को तरल पदार्थ
रक्‍तेrʌkteक्रि.वि.रक्तै; रगतले भरिएको; रक्‍तपूर्ण
रगडइrʌgʌɖʌiस.क्रि.रगड्नु; घोट्नु; दल्‍नु; काममा बेसरी जोत्‍नु
रगडाrʌgʌɖaस.क्रि.रगड्नु; घोट्नु; दल्‍नु; काममा बेसरी जोत्‍नु प्रे.क्रि. रगडाउनु; रगड्ने काम गराउनु; काममा जोताउनु
रगडाइrʌgʌɖaiप्रे.क्रि.रगडाउनु; रगड्ने काम गराउनु; काममा जोताउनु
रगडाउराrʌgʌɖauraप्रे.क्रि.रगडाउनु; रगड्ने काम गराउनु; काममा जोताउनु
रगड्राrʌgʌɖraस.क्रि.रगड्नु; घोट्नु; दल्‍नु; काममा बेसरी जोत्‍नु
रगेडइrʌgeɖʌiस.क्रि.रगेड्नु; घोट्नु; प्रशस्‍त दल्‍नु; रगड्नु
रगेडाrʌgeɖaस.क्रि.रगेड्नु; घोट्नु; प्रशस्‍त दल्‍नु; रगड्नु प्रे.क्रि. रगेडाउनु; घोट्न लाउनु; रगडाउनु; काममा जोताउनु
रगेडाइrʌgeɖaiप्रे.क्रि.रगेडाउनु; घोट्न लाउनु; रगडाउनु; काममा जोताउनु
रगेडाउराrʌgeɖauraप्रे.क्रि.रगेडाउनु; घोट्न लाउनु; रगडाउनु; काममा जोताउनु
रगेड्राrʌgeɖraस.क्रि.रगेड्नु; घोट्नु; प्रशस्‍त दल्‍नु; रगड्नु
रग्रगाrʌgrʌgaअ.क्रि.रगरगाउनु; रगरग गर्ने हिसाबले कीटाणु, केटाकेटी हिँड्नु; सगबगिनु
रग्रगाइrʌgrʌgaiअ.क्रि.रगरगाउनु; रगरग गर्ने हिसाबले कीटाणु, केटाकेटी हिँड्नु; सगबगिनु
रग्रगाउराrʌgrʌgauraअ.क्रि.रगरगाउनु; रगरग गर्ने हिसाबले कीटाणु, केटाकेटी हिँड्नु; सगबगिनु
रग्रग्‍याrʌgrʌgjaप्रे.क्रि.रगरग्‍याउनु; रगरगिने पार्नु; सकसक हुने बनाउनु