Majhi - Nepali1जिभ्रोको टुप्‍पाले दन्‍तमूललाई छुँदा जिभ्रोको छेउछाउबाट सास बाहिर निस्‍कँदा उच्‍चारित हुने वर्ण, पार्शविक, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यञ्‍जनवर्ण
2प.स. हरू; नामको पछिल्‍तिर गाँसिएर वहुवचनको अर्थ बुझाउने परसर्ग
ल“गडाlʌ“gʌɖaअ.क्रि.लँगडाउनु; लँगडो हिँडेजस्‍तै हिँड्नु; खोच्‍याउनु
ल“गडाइlʌ“gʌɖaiअ.क्रि.लँगडाउनु; लँगडो हिँडेजस्‍तै हिँड्नु; खोच्‍याउनु
ल“गडाउराlʌ“gʌɖauraअ.क्रि.लँगडाउनु; लँगडो हिँडेजस्‍तै हिँड्नु; खोच्‍याउनु
लउडिlʌuɖiना.लहुरो/लौरो; टेकेर हिँड्ने घोचो; लट्ठी
लउतेlʌuteनिपा. लौत; मन्‍जुरी जनाउदा प्रयोग गरिने शब्‍द
लउरिlʌuriना.लौरो; टेकेर हिँड्ने घोचो; लहुरो
लउसlʌusʌनिपा. लौत; मन्‍जुरी जनाउँदा प्रयोग गरिने शब्‍द
लकारlʌkarʌस.क्रि/प्रे.क्रि. लर्काउनु; लट्काउनु; झुण्‍ड्याउनु
लक्पकाlʌkpʌkaअ.क्रि.लकपकाउनु; अस्‍पष्‍ट बोल्‍नु; अकमकाउनु
लक्पकाइlʌkpʌkaiअ.क्रि.लकपकाउनु; अस्‍पष्‍ट बोल्‍नु; अकमकाउनु
लक्पकाउराlʌkpʌkauraअ.क्रि.लकपकाउनु; अस्‍पष्‍ट बोल्‍नु; अकमकाउनु
लक्पकेराlʌkpʌkeraअ.क्रि.लकपकिनु; लकपकाउनु
लक्पक्‍केइlʌkpʌkkeiअ.क्रि.लकपकिनु; लकपकाउनु
लक्पक्‍क्‍याlʌkpʌkkjaअ.क्रि.लकपकिनु; लकपकाउनु
लखमिlʌkʰʌmiना.घरभित्र गरिने कुलको पूजा
लखेटइlʌkʰeʈʌiस.क्रि.लखेट्नु; पिछा गर्नु; धपाउनु; लगार्नु
लखेटाlʌkʰeʈaस.क्रि.लखेट्नु; पिछा गर्नु; धपाउनु; लगार्नु प्रे.क्रि. लखेटाउनु; लखेट्नु लाउनु; लखेटाइमा पार्नु
लखेटाइlʌkʰeʈaiप्रे.क्रि.लखेटाउनु; लखेट्नु लाउनु; लखेटाइमा पार्नु
लखेटाउराlʌkʰeʈauraप्रे.क्रि.लखेटाउनु; लखेट्नु लाउनु; लखेटाइमा पार्नु
लखेटेराlʌkʰeʈeraक.क्रि.लखेटिनु; लखेट्ने काम गरिनु; खेदिनु
लखेट्टेइlʌkʰeʈʈeiक.क्रि.लखेटिनु; लखेट्ने काम गरिनु; खेदिनु
लखेट्ट्याlʌkʰeʈʈjaक.क्रि.लखेटिनु; लखेट्ने काम गरिनु; खेदिनु
लखेट्राlʌkʰeʈraस.क्रि.लखेट्नु; पिछा गर्नु; धपाउनु; लगार्नु