Majhi - Nepaliजिभ्रोको पछिल्‍लो भाग कोमल तालुतिर उठ्नका साथै ओठ गोलित भएर सास प्रभावमा अवरोध नभइ उच्‍चारित हुने वर्ण, कण्‍ठ्योष्‍ठ्य अर्धस्‍वर, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण
वइरइwʌirʌiस.क्रि.वैरनु; ओइरनु
वइरराwʌirʌraस.क्रि.वैरनु; ओइरनु
वइराwʌiraप्रे.क्रि.वैराउनु; ओइराउनु
वइराइwʌiraiप्रे.क्रि.वैराउनु; ओइराउनु
वइराउराwʌirauraप्रे.क्रि.वैराउनु; ओइराउनु
वइरेइwʌireiस.क्रि.वैरिनु; ओइरिनु
वइरेराwʌireraस.क्रि.वैरिनु; ओइरिनु
वइर्‍याwʌirjaस.क्रि.वैरनु/वैरिनु; ओइरनु; ओइरिनु
वइलइwʌilʌiअ.क्रि.वइलनु; ओइलनु
वइलराwʌilʌraअ.क्रि.वइलनु; ओइलनु
वइलाwʌilaअ.क्रि.वइलाउनु; ओइलाउनु
वइलाइwʌilaiअ.क्रि.वइलाउनु; ओइलाउनु
वइलाउराwʌilauraअ.क्रि.वइलाउनु; ओइलाउनु
वइल्‍याwʌiljaअ.क्रि.वइलनु; ओइलनु
वज्रइwʌdzrʌiअ.क्रि.बज्रनु; कुनै वस्‍तु जमिनमा जोडसित ठक्‍कर खानु; बेसरी ठोकिनु वा पछारिनु; बजारिनु
वज्राwʌdzraप्रे.क्रि.बज्राउनु; बज्रने पार्नु; बज्रन लाउनु
वज्राइwʌdzraiप्रे.क्रि.बज्राउनु; बज्रने पार्नु; बज्रन लाउनु
वज्र्‍याwʌdzrjaअ.क्रि.बज्रनु; कुनै वस्‍तु जमिनमा जोडसित ठक्‍कर खानु; बेसरी ठोकिनु वा पछारिनु; बजारिनु
वटइwʌʈʌiना.बट्टाई; भँगेरो भन्‍दा केहि ठूलो तित्राको रङ्को चराको एक प्रकार
वटारइwʌʈarʌiस.क्रि.बटार्‌नु; निमोठ्नु; कसार, लड्डु कसिलो डल्‍लो पार्नु; टेढो पार्नु
वटाराwʌʈaraस.क्रि.बटार्‌नु; निमोठ्नु; कसार, लड्डु कसिलो डल्‍लो पार्नु; टेढो पार्नु
वटार्रेइwʌʈarreiक.क्रि.बटारिनु; बटार्ने काम गरिनु; बाटिनु अ.क्रि. टेढो हुनु; बाङ्गिनु; मात्तिनु; बाउँटिनु
वटार्र्‍याwʌʈarrjaक.क्रि.बटारिनु; बटार्ने काम गरिनु; बाटिनु अ.क्रि. टेढो हुनु; बाङ्गिनु; मात्तिनु; बाउँटिनु
वटिमलwʌʈimʌlʌना.बटेर्नु; दाम्‍लो, डोरी बाट्दा पोया बेर्ने लट्ठी

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >