Majhi - Nepaliमाझी वर्णमालाको उनन्‍तिसौं व्‍यञ्‍जनवर्ण
हउसइhʌusʌiअ.क्रि.हौसनु; उत्‍साहित हुनु; रौसनु
हउसराhʌusʌraअ.क्रि.हौसनु; उत्‍साहित हुनु; रौसनु
हउसाhʌusaस.क्रि.हौसाउनु; उक्‍साउनु; रौसाउनु
हउसाइhʌusaiस.क्रि.हौसाउनु; उक्‍साउनु; रौसाउनु
हउसाउराhʌusauraस.क्रि.हौसाउनु; उक्‍साउनु; रौसाउनु
हउसेइhʌuseiअ.क्रि.हौसिनु; उत्‍साहित हुनु; तम्‍सिनु
हउसेराhʌuseraअ.क्रि.हौसिनु; उत्‍साहित हुनु; तम्‍सिनु
हउस्‍याhʌusjaअ.क्रि.हौसनु/हौसिनु; उत्‍साहित हुनु; तम्‍सिनु प्रे.क्रि. हौस्‍याउनु; हौसला दिनु; उत्‍साहित पार्नु; सुर्‍याउनु
हउस्‍याइhʌusjaiप्रे.क्रि.हौस्‍याउनु; हौसला दिनु; उत्‍साहित पार्नु; सुर्‍याउनु
हउस्‍याउराhʌusjauraप्रे.क्रि.हौस्‍याउनु; हौसला दिनु; उत्‍साहित पार्नु; सुर्‍याउनु।
हकइhʌkʌiअ.क्रि.हुनु; मौजुद हुनु; बन्‍नु; रूप बदलिनु; कुनै घटना प्रत्‍यक्ष आउनु; रोगले सताउनु; परिमाण निस्‍कनु
हकाhʌkaअ.क्रि.हुनु; मौजुद हुनु; बन्‍नु; रूप बदलिनु; कुनै घटना प्रत्‍यक्ष आउनु; रोगले सताउनु; परिमाण निस्‍कनु
हकारइhʌkarʌiस.क्रि.हकार्‌नु; ठूलो स्‍वरले बोलाउनु; गाली गर्नु
हकाराhʌkaraस.क्रि.हकार्‌नु; ठूलो स्‍वरले बोलाउनु; गाली गर्नु
हकार्‌राhʌkarraस.क्रि.हकार्‌नु; ठूलो स्‍वरले बोलाउनु; गाली गर्नु
हकिटोपलइhʌkiʈopʌlʌiअ.क्रि.भइटोपल्‍नु; देखाउनको लागि मात्र भएजस्‍तै हुनु
हकिटोपलाhʌkiʈopʌlaअ.क्रि.भइटोपल्‍नु; देखाउनकोलागि मात्र भएजस्‍तै हुनु
हक्नार्‌hʌknarना.हुने; हुनुपर्ने वा भएको; सम्‍पन्‍न; राम्रो खानपिन भएको
हक्नार्‌कुरोhʌknarkuroना.हुनेकुरा; मिल्‍दो कुरा; उचित बात
हक्नार्‌खाइनार्‌hʌknarkʰainarवि.हुनेखाने; हुँदोखाँदो; सम्‍पन्‍न; धनी
हक्राhʌkraअ.क्रि.हुनु; मौजुद हुनु; बन्‍नु; रूप बदलिनु; कुनै घटना प्रत्‍यक्ष आउनु; रोगले सताउनु; परिमाण निस्‍कनु
हक्‍लेhʌkleवि.वो. भयो; पुग्‍यो
हखेनhʌkʰenʌवि.वो. भयो; पुग्‍यो
हख्‍तhʌkʰtʌना.हुने; हुनुपर्ने वा भएको; सम्‍पन्‍न; राम्रो खानपिन भएको