वटाराwʌʈaraस.क्रि.बटार्‌नु; निमोठ्नु; कसार, लड्डु कसिलो डल्‍लो पार्नु; टेढो पार्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *