लखेटेराlʌkʰeʈeraक.क्रि.लखेटिनु; लखेट्ने काम गरिनु; खेदिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *