सकटेsʌkʌʈeना.सानो सहर; बढ्दै गरेको सानो एक जातको टल्‍कने सहर माछो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *