सउ“सेsʌu“seवि.सग्‍लो/सिङ्गो; टुटफुट नभएको; पुरै अङ्ग भएको; सग्‍लो; एक मात्र; नफोरेको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *