1aस्‍वरवर्ण मध्‍येको दोस्रो स्‍वरवर्ण जिभ्रोको अग्रभाग सक्रिय भइ जिब्रो निम्‍नतम अवस्‍थामा रही, ओठ गोलो नभइ फिजिएको अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, अग्र, खुला अगोलित स्‍वरवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *