अँडेʌ̃ɖeना.पुरुष; लोग्‍नेमान्‍छे; लोग्‍ने; मानव जाति; भाले जातिको प्राणी वि. भाले; वीर; आँटी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *