ठउँट्याʈʰʌũʈjaस.क्रि.ठुँङ्नु/ठुँग्‍नु; चराका चुच्‍चाले घोपेझैं गरी हान्‍नु, सर्पले डस्‍नु; टोकस्‍नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *