एकekʌअर्का सँग जोरिनु; एक अर्कामा खापिनु; मिसिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *