अँडेमानुसʌ̃ɖemanusʌना.लोग्‍नेमानिस/मान्‍छे; भाले जातको मानिस; नर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *