ढल्पलाɖʰʌlpʌlaअ.क्रि.ढलपलाउनु; ढलपल गर्ने काम हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *