गच्‍क्‍याgʌtskjaअ.क्रि.गच्‍कनु/गच्‍किनु; मनको खुसी देखाउने गरी गजक्‍क पर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *