अँठुवाʌ̃ʈʰuwaना.किर्नु; डले किर्नो; डल्‍लो आकारको ठूलो एक थरी किर्नो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *