तकाtʌkaस.क्रि.तक्नु; तह हालेर दोलाई, सिरक सिउनु; तग्‍नु प्रे.क्रि. तकाउनु; तगाउनु; ताक्‍ने पार्नु; ताक्‍नु लाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *