घटइ1gʰʌʈʌiअ.क्रि.घट्नु; घटना हुनु; संयोगले केहि काम हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *