गच्‍कराgʌtskʌraअ.क्रि.गच्‍कनु; मनको खुसी देखाउने गरी गजक्‍क पर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *