छक्‍क्‍याtsʰʌkkjaअ.क्रि.छक्‍किनु/छकिनु; छलमा पर्नु; बिरिनु; भुल्‍नु; छक्‍क पर्नु; ठगिनु स.क्रि. छक्‍क्‍याउनु; छकाउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *