छट्काउराtsʰʌʈkauraप्रे.क्रि.छट्काउनु; छटछट शब्‍द आउने गरी पकाउनु; उम्‍कने पार्नु; उछिट्ट्याउनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *