eस्‍वरवर्ण मध्‍येको पाँचौं स्‍वरवर्ण जिब्रोको अग्रभाग सक्रिय भइ, जिब्रो उच्‍च अवस्‍थामा रहि ओठ गोलो फिजिएको अवस्‍थामा रहँदा उच्‍चारित हुने ध्‍वनि, अग्र आधाबन्‍द अगोलित स्‍वरवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *