आघाउँजिagʰaũdziक्रि.वि.अघाउँजी; पेट टन्‍न होउन्‍जेल; अघाउन्‍जेल; धीत मरुन्‍जेल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *