भक्भकाbʰʌkbʰʌkaअ.क्रि.भकभकाउनु; अड्केर तथा शब्‍द दोहोर्‍याएर आवाज निकाल्‍नु; भकभक गर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *