जखइँसुके1dzʌkʰʌĩsukeक्रि.वि.जैलेसुकै; जुनसुकै बेलामा पनि; जहिले सुकै

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *