थक्थकाइtʰʌktʰʌkaiअ.क्रि.थकथकाउनु; चुकचुकाउनु; पछुताउनु; पश्‍चाताप गर्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *