मकाmʌkaअ.क्रि.मकाउनु; चिसो, पानी, माटोले कुनै वस्‍तु गल्‍दै जानु; सड्नु; पुरानो हुनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *