वटार्र्‍याwʌʈarrjaक.क्रि.बटारिनु; बटार्ने काम गरिनु; बाटिनु अ.क्रि. टेढो हुनु; बाङ्गिनु; मात्तिनु; बाउँटिनु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *