2प.स. हरू; नामको पछिल्‍तिर गाँसिएर वहुवचनको अर्थ बुझाउने परसर्ग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *