जउलेवाdzʌulewaवि.जम्‍ल्‍याहा; एकै कोखबाट एकै समयको गर्भबासद्वारा जन्‍मिएको; एकै साथ जन्‍मेको

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *