गउँचgʌũtsʌना.गुँज; रछायाँ रातो, केहिकालो र राघे रंगको हुने, कोशीहरुमा पाइने विशाल शरीरहुने माछाको एक प्रकार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *