जिभ्रोको पछिल्‍लो भाग कोमल तालुतिर उठ्नका साथै ओठ गोलित भएर सास प्रभावमा अवरोध नभइ उच्‍चारित हुने वर्ण, कण्‍ठ्योष्‍ठ्य अर्धस्‍वर, सघोष, अल्‍पप्राण व्‍यन्‍जनवर्ण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *